Солидна глоба получи община Дупница по проекта за ремонт и преустройство на Младежки дом в Градски исторически музей, финансиран по оперативна програма “Региони в растеж”. Тя е в размер на 5% плюс 25% от допустимите разходи по проекта. Първоначалната му стойност е била 1 470 000 лева, като общата цена по договора е индексирана до 1 492 324.76 лв. без ДДС. Предшният кметски екип начело с Методи Чимев, който изпълняваше проекта, е бил уведомен за решението на МРРБ за налагане на финансова корекция две седмици преди местните избори.

Санкцията е обжалвана от община Дупница, но е потвърдена от Кюстендилския административен точно на 22 март 2024г. В същия ден бе тържествено открита и сградата на преустроения в музей бивш Младежки дом. Констатираните и санкционирани нарушения на община Дупница са две.

Първото се изразява в ограничаване на конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка, за него глобата е 5% от допустимите разходи.

Второто потвърдено от съда нарушение касае изменението на стойността на първоначалния договор, което предишните управници обясниха с инфлацията, довела до съществено увеличение цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора и е извършено съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.

Първоначалният договор за ремонта на Младежкия дом е от 23.04.2021г. със срок на изпълнение 180 календарни дни, а допълнителното споразумение, с което се изменя цената, е сключено на 21.12.2022г. в резултат на настъпили инфлационни процеси в страната. Срокът на договора не е изменен със сключените допълнителни споразумения. Същевременно от доказателства по делото е установено, че строителството е спряно с Акт обр.10 на 27.07.2021г., като същото е обусловено от необходимостта от разработване на допълнителни технически решения, установени на място след извършване на демонтажни работи и изменения в част Архитектура, Електро и ОиВ от инвестиционния проект. Възобновено е с Акт обр.11 от 26.01.2023г. с оглед възможността за изпълнение на СМР във връзка със заповед №14/13.06.2022г. за допълване на разрешение за строеж.

Според МРРБ и според съда, възложителят не е положил дължимата грижа, за да избегне непредвидените обстоятелства. Не е предприел нужните действия за изготвяне на необходимата, с оглед техническото състояние на обекта, предмет на реконструкция, техническа документация по ЗУТ; въпреки спирането на строителството не е възобновил същото веднага след отпадане на основанието за спиране /спряно на 27.07.2021г., издадена заповед на 13.06.2022г., възобновено 26.01.2023г./; не е съобразил цялостното си поведение с определения срок на договора от 180 календарни дни, който е кратък и при спазване не би се стигнало до отразяване на инфлационните процеси върху цената на договора, се посочва още в съдебното решение. То подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Припомняме, за кметския мандат 2019 – 2023г. на община Дупница са наложени общо 19 финансови санкции по европейски проекти в размер на приблизително 1,2 милиона лева. Всички установени нарушения са свързани с провеждането на обществени поръчки за избор на изпълнители по проектите – неправомерна методика за оценките на офертите, ограничаващи кандидатите критерии за подбор, минимално ниво на конкуренция.

 

 

Dupnicanews.EU