След увеличаване срока на предложеното наказание „Пробация“, с Обществено полезен труд, Районен съд – Дупница одобри споразумение постигнато между прокуратурата и защитата на обвиняем, който се признава за виновен в причиняване на лека телесна повреда, в условията на домашно насилие.

Съдът, под председателството на съдия Страхил Гошев счете, че наказанието в първоначално предложения вариант на споразумение се явява явно несправедливо и несъответно на обществената опасност на деянието и на дееца, като видно от текста на обвинението се касае за пореден акт на домашно насилие, насочен спрямо едно и също пострадало лице, като последиците от същия са сериозни, макар и да попадат като квалификация в границите на лека телесна повреда по смисъла на чл. 130, ал. 1 НК. Отделно от това начинът на извършване на деянието неминуемо характеризира деянието и дееца с много висока обществена опасност, с оглед на използваното средство – нож, както и с оглед на локализацията на част от нараняванията. Съдът счита, че предложеното от страните и договорено от тях в споразумението наказание със своя размер / „Пробация“ за срок от 1 г. и 6 мес. / не би могло да постигне целите на наказанието, заложени в чл. 36 НК, като съдът предлага същото да бъде увеличено на „Пробация“ при същите пробационни мерки за срок от 2 години със 150 часа обществено полезен труд годишно. Предложението на съда е прието от прокуратурата, пострадалата - частен обвинител, защитата и обвиняемия.

Подсъдимият К. К. / на 33 години / се признава за виновен в това, че на 18.05.2023г. в гр. Дупница, в недвижим имот-къща, е причинил на жената, с който живее лека телесна повреда (чрез порязване с нож), представляваща разстройство на здравето, неопасно за живота, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, като същата е извършена в условията на домашно насилие / било е предшествано от системно упражняване на актове на физическо и психическо насилие….отправил е обиди и закани с убийство…и с действия: извадил, разтворил автоматичен нож и го насочил към нея / - престъпление по чл. 131, ал.1, т.5а, във вр. с чл. 130, ал. 1 от НК. За това престъпление на К. К. ще бъде наложено наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК, а именно „ПРОБАЦИЯ“ при следните пробационни мерки: 1. „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ - гр. Бобов дол, за срок от 2 години, с периодичност на срещите два пъти седмично; 2. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“, за срок от 2 години. 3. „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ – 150 часа годишно, за срок от 2 години.

Определението на РС – Дупница е окончателно и не подлежи на обжалване.Dupnicanews.EU