До 23.59 часа на 07.04.2024 г. (неделя) включително работодателите могат да подават заявки по проекта в електронна среда, информират от Бюрото по труда в Дупница. Електронната заявка, която трябва да се попълни, е достъпна на официалната интернет страница на Агенция по заетостта. След изтичането на този едномесечен период ще се извърши класиране на заявките по реда на тяхното постъпване и при наличие на остатъчен финансов ресурс проектът ще бъде отворен за кандидатстване за нов период, за което ще бъде оповестена информация своевременно.

Целевите групи, които могат да се включат в проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“ са неактивни и безработни лица, включително неактивни и безработни лица в неравностойно положение и неактивни и безработни лица с трайни увреждания (с установена степен на намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 75% и над 75%).

Срокът на субсидирана заетост на наетите в рамките на проекта лица се определя на база принадлежността им към някоя от следните категории:

  • безработни и неактивни лица – за период до 6 м;

  • безработни и неактивни лица в неравностойно положение – за период до 12 м;

  • безработни и неактивни лица с трайни увреждания – за период до 24 м.

Средствата, които ще се възстановяват на работодателите по проекта са под формата на единични разходи (стандартна таблица за единица разход). А работодателите, които запазят заетостта на наето от тях лице след изтичане на съответния период на устойчива заетост, ще получат допълнителни еднократни стимули под формата на стандартна таблица за единица разход. Заявки за свободни работни места могат да подават работодатели от реалния сектор, включително общини и общински предприятия. С цел постигане в максимална степен на основната цел на проекта, са поставени допълнителни условия, на които да отговарят кандидатите – работодатели, за да бъдат одобрени за участие.

По проекта ще се прилагат прагове от максимално допустим брой свободни работни места, които може да заяви един работодател – в зависимост от процента регистрирана безработица в общината, на чиято територия се разкриват работните места. Работодателите и лицата, желаещи да се включат в проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“, могат да получат по-подробна информация в Бюрото по труда - Дупница, както и на официалната страница на Агенция по заетостта.

 

 

Dupnicanews.EU