220 души са с наложени присъди “лишаване от свобода” от Районния съд в Дупница през 2023г. През предходната година са били 192-ма. Данните са от годишния отет, изготвен от председателя на РС – Дупница съдия Иван Димитров.

11 от осъдените са непълнолетни. Намалял е броят на наказателните дела – 1328 спрямо 1370 през 2022г. Намаляват и делата за кражби, както и за общоопасни престъпления. 25 са образуваните дела за накротици, Най-много – 212, са делата по Закона за движение по пътищата, присъдите за престъпления в транспорта са 148, а за кражби – 60. Отбелязва се спад и в броя на новообразуваните граждански дела, който се дължи на намалелите заповедни производства. Ръст има при вещните искове и административните дела, делбени производства и по Закона за наследството. 46, както и през предходната година, са делата по Закона за защита от домашното насилие. За поредна година съдиите от Районен съд - Дупница са работили в намален състав, поради командироване в други съдилища. Действителната натовареност спрямо разглежданите дела е 40,76 бр. средномесечно на един съдия.

 

 

Dupnicanews.EU