Има реална заплаха от провал на проектите за Младежкия дом и за сепариращата и компостираща инсталации на депото за отпадъци край село Джерман, за което имаме срок до края на декември да платим около 6 милиона лева. Ако не се справим, рискуваме в началото на 2024г. да се окажем с близо 15 милиона лева преки задължения. Общината има и 6 милиона лева задължения към доставчици, от които 3,5 милиона са просрочени. Това, което се говореше в края на предишния мандат, че сме добре финансово, съвсем не е така”, каза на пресконференция днес кметът на Дупница Първан Дангов.

Той подчерта още, че два от най-важните проблема за населението – водоснабдяването и битовите отпадъци са останали нерешени, като истинската криза с отпадъците предстои. Задълженията към сметопочистващата фирма са 1,2 милиона лева. Предишният кметски екип е позволил да се депонират отпадъци в близост до закритото сметище, заради което е имало опасност да не се изплатят 3 милиона лева за извършената рекултивация. Боклукът вече е извозен в депото в София и кметът е подал искане до РИОСВ и РЗИ за определяне на друга площадка за депониране. Вече е в ход мащабна кампания за популяризиране на разделното събиране на отпадъци както сред фирмите, така и сред гражданите. Ще бъде формиран и Инспекторат към ОбА, който ще контролира дейностите по чистотата, опазването на зелената система, разкопаванията на улици, спазването на обществения ред и др. Предвид недоброто финансово състояние на общината, според кмета Дангов има вероятност да се стигне до повишаване на данъци и на цената на водата, за да се получи сравнително устойчива тенденция за финансово стабилизиране. В община Дупница има дефицит на квалифицирани и мотивирани за работа кадри, стана ясно на пресконференцията. Допускани са съществени административни грешки, като липсата на атестация на 19-те държавни служители за срок от 10 години, което е в компетенцията на главния секретар. Голям брой служители не са уплътнявали ефективно работното си време и са се занимавали със странични дейности. По отношение на социалните дейности се е формирала “висша социална администрация”. В общината се предлагат 10 социални услуги, които не взаимодействат помежду си и ефектът от тях е трудно видим, каза още кметът Първан Дангов. Той информира и за схема за купувани от бившия домакин строителни материали и други стоки от определен магазин, които са фактурирани с 20% над реалната цена, което е одобрявано пряко от ръководството. Според градоначалника, големите проблеми в Общинската администрация са организационни и са свързани най-вече с липсата на реална преценка за това къде стоиш като работна позиция и обществено положение, налице у много служители е високомерие, което не е оправдано. Кметът вече е участвал в две родителски срещи - в Гимназията по транспорт и в ОУ "Св. св. Кирил и Методий". Той е разговарял с учителите, родителите и с учениците относно мечтите на младите хора за бъдеща реализация и се е ангажирал с институционална подкрепа за намиране на работа.  Приемният ден на кмета ще бъде в сряда от 9 до 15ч.

Има известна съпротива срещу новия стил на работа, който въвеждаме, но това е нормално – хората трудно възприемат новото. В администрацията има пропуски, които трябва да отстраним, като липсата на Правилник за вътрешния ред, Етичен кодекс на служителите, необходимо е оптимизиране на деловодната работа с повече дейности по електронен път и др. Повече от 3 години Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни е работила без секретар, предстои обявяването на конкурс за длъжността. Подготвя се тържествено честване на 95 години от създаването на ПГ по облекло и стопанско управление, в ход е и подготовката на Коледните празници”, каза зам.-кметът Валентина Караганова.

 

 

Dupnicanews.EU