100% от допустимите разходи по проекта за създаване на виртуален музей ще връща община Дупница заради некачественото му изпълнение. Санкцията е наложена от управляващия орган по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония и потвърдена от Кюстендилския административен съд.

Отпуснатите от Европейските структурни и инвестиционни фондове средства са в размер на 19 986 евро с ДДС. През ноември 2019г. те са платени на „Модерни стратегии и знания“ ООД, по договор с предмет „Популяризиране на наследството от стария градски начин на живот чрез модерни технологии (Създаване на „Виртуален музей“) в изпълнение на проект “Обща история и култура – мост през границите“. В решението си за финансова корекция Управлаващият оргън е изложил, че резултатът от изпълнението на договор № РД-09-353/29.11.2019 г. в своята цялост не отговаря на описанието във Формуляра за кандидатстване по Програмата, както и на изискванията на техническите спецификации. Посочено е, че непостигането на заложените цели и разходването на средства за услуги, които са извършени в противоречие със заложените изисквания на самия възложител, но все пак е платена сумата на договора, води до извода, че бенефициерът не е разходвал средствата предвидени за поръчката икономично, ефикасно и в съответствие с принципите на добро финансово управление. Община Дупница е обжалвала санкцията пред КАС, който я е отхвърлил. Решението на съда може да се обжалва пред Върховния административен съд. В последния кметски мандат на Методи Чимев на община Дупница са наложени финансови санкции по европоректи за над 1,2 милиона лева.

 

 

Dupnicanews.EU