Dupnicanews.EU

Информационният портал

Куп нарушения откри БАБХ в дупнишкия изолатор, търси отговорност от ОБДХ – Кюстендил

Куп нередности в дупнишкия приют за безстопанствени кучета констатира проверка по заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев. Проверката е извършена на 24 юли 2017г. от експерти в Централното управление, след множество сигнали от граждани и НПО, изпратени по електронен път, за нарушения на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и кореспондиращите с тях подзаконови нормативни актове. В писмо от д-р Дамян Илиев се посочва, че преди разпоредената от него проверка, са реализирани още три / на 02.05., 31.05.2017г. и на 07.07.2017г., извършена след запитване от Dupnicanews.EU/ от служители на ОБДХ – Кюстендил, които пряко отговарят за контрола на общинските приюти за бездомни животни. При тях, официалният ветеринарен лекар на община Дупница д-р Георги Тимчев и началникът на отдел “Здравеопазване на животните” в ОБДХ – Кюстендил д-р Емил Гъгнев не са установили нарушения, не са издали предписания и не са съставили административни актове. При наличието на сериозно разминаване с констатациите при проверката, извършена от централата на БАБХ, комисията е представила своята позиция, че са налице данни за неизпълнение на служебните задължения от ресорните служители на ОБДХ – Кюстендил. Изготвено е и становище от главния директор на ГД “Верификация на официалния контрол” за образуване на дисциплинарни производства срещу тях. Изброяваме някои от установените нарушения.


Обектът няма управител. Ветеринарният лекар д-р Ангел Ангелов е управител само на ветеринарно-медицинската лаборатория и на практика няма правомощия да ръководи дейността на приюта. Правилникът за вътрешния ред не е съгласуван с директора на ОБДХ – Кюстендил. Камерата за трупове на умрели животни е поставена по начин, позволяващ непосредствена възможност за контакт между тях и съхраняваната наблизо храна за здравите кучета. Приютът не разполага с карантинно помещение, както и с помещение за болни и наранени животни. Липсват измервателни уреди за температурата и теглото на постъпилите животни, а по думите на д-р Ангелов, цитирани от ветеринарните инспектори, телесната маса на кучетата, от която зависи и количеството използвани медикаменти за упойка при операциите, се установява “на око”. Констатирано е лошо състояние на стаята, с “мивка, покрита с паяжини и кал, и дървено пале на пода”, в която се настаняват животните, излизащи от анестезия.


Не са представени записи за почистване и дезинфекция на клетките и помещенията. Липсват отоплителни и вентилационни съоръжения, както и стойка за венозни инфузии, негативоскоп, инструментална маса и термометър. На комисията е предоставен само 1 брой хирургически набор, видимо непочистен и нестерилен, като някои от инструментите са покрити със засъхнала кръв и косми. Операционната не е снабдена с осветление, а отново по думи на д-р Ангелов, интервенциите се извършват на дневна светлина. Не са представени паспорти на кучетата по утвърден образец. Дневникът за ветеринарномедицинска помощ също не е по образец, а дневник за извършените дезинфекции изобщо не се води. Не са разработени писмени правила както за почистване и дезинфекция на помещенията, така и за работа с ветеринарните отпадъци. Микробусът, с който се транспортират заловените животни, също не отговаря на ред ветеринарномедицински изисквания по Наредба №41 от 10 декември 2008г.

Констатираните факти представляват нарушения на Наредба №41 от 10 декември 2008г. И Наредба №42 от 12 декември2008г. на Министерство на земеделието и храните. 9 препоръки са отправили инспекторите от БАБХ към кмета на Дупница Методи Чимев, с които дейността на Общинския приют за безстопанствени кучета трябва да бъде съгласувана с действащото законодателство. Сред тях е и актуализиране в Правилника за вътрешния ред, в частта му за осигуряване на свободен достъп на граждани за поне 8 часа в делничните и почивните дни, с изключение на официалните празници, а не както е досега – по 2 часа на ден само в работните дни. Община Дупница трябва да осигури актуална информация за гражданите, публикувана на нейната интернет страница, във връзка с възможността за осиновяване на кучета от приюта. Предписанията към управителя на амбулаторията са 8 и касаят отстраняване на изброените нарушения. Необходимо е директорът на ОБДХ – Кюстендил да предприеме срещу него и кмета Чимев действия, заложени като административнонаказателни разпоредби в Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност. В срок до 31 август, инж. Стоян Саев трябва да представи подробен писмен доклад по случая в централата на БАБХ.

 


p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; }a:link { }

Dupnicanews.EU

 

 

 


 

Share

Обява

Продава камина с водна риза, водна помпа и юпиес. Цена по споразумение.

Дупница, тел. 0884976837