Dupnicanews.EU

Информационният портал

“Паркинги и гаражи” с добра печалба за 2020г., Театърът и Музеят - с огромни загуби

Въпреки пандемичната обстановка от месец март миналата година, общинското предприятие “Паркинги и гаражи” е успяло да запази всички работни места и е на печалба с 63 000 лв. за 2020г. , информират от община Дупница. 380 000 лв. са приходите на „Паркинги и гаражи“ за изминалата 2020 година. Сумата е с 43 000 лв по-малко в сравнение с предходната 2019 година. От платено СМС-паркиране, постъпленията са в размер на 8 070 лв, а от репатриране на неправилно паркирани МПС-та - 10 600 лв. В „Общински пазари“ също се наблюдава намаляване на приходите, респективно и на печалбата. За изминалата година, печалбата е в размер на 27 000 лв, в сравнение с предходната, когато е на плюс 61 000 лв. Приходът е в размер на 149 000 лв. „Домашен социален патронаж“ пък увеличава приходите си, показва справката за 2020г. Сумата е в размер на 161 000 лв. и съответно дофинансирането от страна на Общината намалява до 54 000 лв. Обичайно тази социална дейност се подпомага от общинския бюджет с около 100 000 лв на година. Приходите от наеми в социалните жилища се отчитат в социално предприятие, създадено към проекта. За 2020 год. са постъпили 166 000 лв. от наеми.

Друго от общинските предприятия - по поддръжка и чистота не реализира приходи. В него работят 73 човека, като те обслужват/почистват всички територии за обществено ползване, през летните месеци работят и по селата, охрана на старото сметище, спортна зала, автогара, парк Рила и др,  озеленяване паркове и градинки, изпълняват функции на контрол и т.н. За миналата година предприятието е изразходвало 720 000 лв., като тази сума се покрива от постъпленията от такса битови отпадъци. Очаква се закупуването по проекти на нова техника самосвал, багер, както и 1 бр. сметосъбираща машина.

Второстепенните разпоредители с бюджет „Театър“ и „Градски музей“ са изпратили миналата година на минус. Театърът е с приход в размер на 3125 лв. и разход в размер на 167 500 лв. Музеят пък е реализирал приходи за 77 070 лв., като участва по проекти за археологически разкопки, а разходите са 114 900 лв.

 

 

 

Dupnicanews.EU

 

 

 


 

Share